Et brukercase er et av de mest sentrale markedsføringsverktøyene et selskap har. De helt opplagte effektene av godt skrevet og presenterte brukercase, er verdien av selskapets leveranse uttrykt av brukere markedet ser opp til. Brukercaset er også relevant og optimalt innhold til hjemmesider, andre digitale plattformer og for presentasjoner mot andre potensielle klienter hvor det komplementerer og tydeliggjør produktinformasjonen. Her må det påpekes at et brukercase ikke er begrenset til klienter, men er et like viktig verktøy med hensyn på andre interessegrupper slik som investorer, leverandører, andre partnere, nettverk eller fremtidige ansatte.

Det er flere forutsetninger som må tilfredsstilles for at et brukercase skal kunne være et god og relevant brukercase. For det første må brukerne som omtales være relevante og attraktive aktører i segmentet bedriften henvender seg til. For det andre må brukercase fokusere på merverdien, attributene, som kjennetgner virksomhetens leveranse. For det tredje må brukercaset fremstå som ekte og troverdig og ikke betalt selvskryt.

Brukercase skal alltid skrives i forbindelse med og tilhørende presentasjoner av leveransen/produktet i nye markeder og skal omhandle attributtene som gjør akkurat denne leveransen/produktet, bedre en alternativene på markedet. Med markedet menes det her; brukere/kjøpere innen et segment som bedriften på forhånd vet har en preferanse for attributtene virksomheten tilbyr.

Hemmeligheten bak et godt brukercase er således helt avhengig av at virksomheten kan kommunisere attributtene ved sin egen leveranse/produkt. At virksomheten har god forståelse for hva/hvem som utgjør markedet for akkurat de attributtene. At selskapet forstår hvilke roller de ulike aktørene i markedet har i forhold til hverandre; hvem ser opp til hvem. Og at brukercaset da produseres i forhold til en virksomhet som har høy referanseverdi i akkurat det segmentet. Det er også viktig å ikke benytte maler/templates fra ulike CRM leverandører. De malene/templatene er aldri tilrettelagt for akkurat det behovet en singulær virksomhet har og er således ikke egnet til den formen for “blink skyting” man skal gjøre med gode brukercase.