Sammendrag 

Vi samarbeider alltid med lokale/nasjonal akademiske institusjoner for å påse at integriteten i våre undersøkelser er upåklagelig samt at resultatene er valide og etterprøvbare, i Norge er det foreløpig UiO.

Vi benytter dybdeintervjuer til gjennomføring av våre undersøkelser. Temaene for intervjuene finner vi ved å følge beslutningsprosesser relatert til næringen i storting, by og kommunestyrer. Ved å følge lokale medier samt bransjemagasiner kan vi også gjøre oss opp en formening om lokale trender og endringer som vi anser som vesentlige/relevante for nye behovsstrukturer i næringen. Vi forsøker å se hvordan internasjonale trender slik som grønn teknologi, digitalisering og bærekraft kan innvirke på bransjen. Vi følger de teknologiske trendene innen AI, IoT, maskin læring, blockchain med mere i lys av behovene som forefinnes i næringen. I tillegg følger vi de viktigste a- journalene i forskning innen økonomi, juss, markedsføring og organisasjonsutvikling. Den ovenstående informasjonen danner bakteppet for de ulike premissene vi forsøker å sannsynliggjøre validiteten til.

Forskning
Journaler som publiserer forskning er delt opp i ulike klassifiseringer A-B-C, hvor A journalene har den høyeste anerkjennelsen fordi artikler som publiseres der har gjennomgått den mest omfattende testingen. Vi følger alle de viktigste A-Journalene innenfor markedsføring, økonomi, juss og organisasjonsutvikling. Teoriene vi som organisasjon tar utgangspunkt i for å predikere vekst i en næring, er alltid hentet fra en av A-Journalene vi følger.

Internasjonale politiske trender
For å korrigere forskningsresultatene, som ofte er testet i andre markeder/næringer, en vårt kjernemarked.  Kartlegger vi og følger tett internasjonale trender slik som, men ikke begrenset til, bærekraft, grønt skifte, elektrifisering. Slik at en eventuell utvikling i de trendene, hensyntas i modellene vi utvikler.

Internasjonale teknologiske trender
Tilsvarende foregår det en hurtig utvikling innen ulike former for teknologi, slik som men ikke begrenset til, IoT, AI, Blockchain, digitalisering og maskinlæring. Som har en direkte innvirkning på produksjonsmidler, markedstilgang, effektivisering og systemer. Vi har oversikt over de store bølgene og passer således på at de er en del av og hensyntas i våre modeller.

Nasjonale politiske trender
Nasjonale lovverk og reguleringer sammen med normer, politisk flertall og generell forventning blant publikum. Er også viktige variabler å hensynta når analyser av marked og tilhørende behov skal kartlegges. Vi følger derfor storting, utvalgte by og kommunestyrer samt enkelte fylkesting for å kunne predikere hvordan lokalpolitikk må hensyntas før konklusjoner gjøres.

Nasjonale bransjetendenser
En mindre faglig, men fortsatt viktig kilde til informasjon er lokale/nasjonale magasiner og bransjeblader. De viser hva som skjer i de ulike næringene i en, dag til dag, atmosfære. Og tydeliggjør viktig variabler i forhold til forbruksmønsteret. Det være seg B2C eller B2B.

Dybdeintervjuer
For å gi våre analyser den nødvendige lokale forankringen, forsøker vi å gjennomføre 10-15 dybdeintervjuer i utvalgte nisjer av næringen. Slik at vi kan få avstemt forventninger til utviklingen tilpasset lokale og nasjonale preferanser. Dette er spesielt viktig for å kunne kartlegge på hvilket teknologiske og finansielt nivå næringen befinner seg i forhold til det internasjonale markedet og utviklingen som finner sted der.

Analyser
Analysene våre leder alltid frem til “hvor vi kan forvente vekst i næringen.” Med bakgrunn i forventningen om hvor veksten skal oppstå, kartlegger vi hvilke behov som oppstår/videreutvikles, når den veksten skal møtes. Når vi kjenner behovene, utvikler vi forretningsmodellene.

Les analysen; industrialisering av eiendom versjon 1.0 her

Les analysen; industrialisering av HORECA versjon 1.0 her

Forretningsmodeller
Våre forretningsmodeller er konstruert med underliggende businessdrivere, nødvendige aktiviteter og nødvendige ressurser. Aktiviteter og ressurser er deretter lagt inn i markedsplaner, salgsplaner, organisasjonelle behov, juridiske behov, IT behov samt digitaliseringsbehov (alt avstemt på tid og mot ROI.) Forretningsmodellene er videre tilrettelagt med forventnings avklaringer og spesifikasjoner mot  utvalgte leverandører, som jevnt over er topp 5 i sine fagområder i sin demografi.

Les om industrialisering for eiendom her

Les om industrialisering for HORECA her

Presentasjoner 
Vi presenterer alltid analysene og forretningsmodellene (med alt tilbehør) til objektene som har tatt seg tid til å delta i intervjuene. Vi er også tilgjengelig for å presentere analysene og forretningsmodellene for andre interessenter (ta kontakt her)

At vi presenterer våre forretningsmodeller og hvordan de kan implementeres i din organisasjon til din virksomhet, medfører ingen forpliktelse til å hverken benytte modeller, oss eller våre partnere i noen grad.

Se foredrag om industrialisering av eiendom her

Se foredrag om industrialisering av HORECA her

Podcast om industrialisering her