Et samfunn hviler på tre pilarer; hvilke verdier vi skaper, hvordan hverdagen til innbyggeren er og til hvilken grad vi evner å være bærekraftige. Det er virksomheter som skaper verdiene, virksomheten er hvor vi arbeider, har mye av hverdagen vår og henter mye av identiteten vår. Bærekraften er den viktigste, men også mest usynlige av de tre pilarene og er den som oftest må vike plassen i en konflikt. Her kommer myndighetene inn, de skal regulere situasjonen ved bruk av gjeldende og nytt regelverk for å påse at vi ivaretar bærekraften. For at reguleringer ikke skal oppleves bare begrensende, er det viktig at myndighetene også følger opp reguleringer med tilrettelegginger, slik at reguleringene, som er nødvendige, ikke oppfattes negativt blant samfunnets innbyggere. Regulering og tilrettelegging er heller ikke nok, for at samfunnet og det individer skal gjøre en atferdsendring, i dette tilfellet mer fokus på bærekraften. Må det offentlige evne å kommunisere viktigheten av verdiene som ligger i bunn og “er bærekraften” nødvendigheten av reguleringen og hvordan man forsøker å tilrettelegge for et felles gode. De nevnte verdier må konkretiseres i relaterbare eksempler, med konkrete konsekvenser, forventninger, individer i segmenter og tydelige budskap. Nå som bærekraft er en viktig del av samfunnspilarene skal;

  1. Empowerment bistår bedrifter med å identifisere verdier og representanter for de verdiene, som er i tråd med deres virksomhet og tjenester. Deretter hjelpe bedriftene med å bistå myndighetene med forventinger til reguleringer, tilrettelegginger og kommunikasjon ut mot publikum. Samt annen nettverking/påvirkning mot myndigheter og andre institusjoner der det faller seg naturlig.
  2. Empowerment bistår NGO (ideelle/frivillige organisasjoner) med kommunikasjonsplaner som hjelper å fremme nødvendig informasjon til definerte beslutningstakere. Samt finne virksomheter som deler NGO sine verdier og ønsker å arbeide med felles mål for reguleringer og tilrettelegginger og atferdsendrende informasjon ut mot publikum
  3. Bistår myndigheter med kommunikasjonsplaner som tydeliggjør, konkretiserer, segmenterer, definerer og relaterer verdiene som må kommuniseres ut for å forsvare reguleringene og vise oppsiden av tilretteleggingen. Slik at publikum kan være fornøyde med sine offentlige representanter.
  4. I tillegg vil empowerment kartlegge hvilke globale utfordringer vi som mennesker står overfor samt hvilke løsninger som til enhver tid er mest nærliggende. Denne informasjonen gjør vi tilgjengelig, via presentasjoner, foredrag, seminarer og opplæringsmoduler. Til ideelle og frivillige foreninger, politiske organisasjoner, næringsliv og andre interessenter. I materialet fokuserer vi på hva som skjer og hva som er prekært, hvordan bedrifter/virksomheter kan bidra gjennom interne handlingsplaner. Hvordan bedrifter/virksomheter kan bidra sammen med eksterne partnere. Hvordan ideelle organisasjoner kan møte behovet bedre og mer effektivt samt hvilke politiske beslutninger som er nødvendige. Vi hjelper også ideelle organisasjoner/foreninger med intern utdanning av personell, tilpasset behovene de må møte.  Les og se mer her