Prosjektet Joint venture EM skal bistå breddeklubber i fotball med å ta i bruk flere nye kontantstrømmer, samt konsolidere eksisterende kontantstrømmer. Det skal gjøres ved bruk av noe ny teknologi og noe eksisterende teknologi, alt avpasset avdekkede behov og vilje til å ta nye løsninger i bruk. For å sikre gjennomføringen og etableringen av prosjektet er flere prosjekteierne allerede aktører i næringen, med ulik og komplementerende spisskompetanse. Det betyr at prosjektet vokser ut av eksisterende leverandører av infrastruktur, oppdragsgivere, markedskanaler, nettverk og andre nødvendige driftsfunksjoner. Leveransen er “maya” (most advanced yet acceptable) og vil oppleves som “plug and play” for oppdragsgivere samtidig som den tar hensyn og har flere innebygde konkurransefortrinn, som gir oss tid til å penetrere markedet i forhold til konkurrenter. Prosjektet er digitalt disruptivt, skalerbart til flere idretter og potensielt nye markeder. Eierskapet i prosjektet er knyttet til innsats og ikke kontantinnskudd og alle deltakere har designerte roller.

Våren og høsten 2016 gjennomførte Lyngnes & Fjesme Consulting Group en undersøkelse blant breddefotball klubber, bransje organer samt deres leverandører av inntektsbringende tjenester, varer og produkter. I denne undersøkelsen kartla vi hvilke kontantstrømmer som var i bruk, hva som var “best practise” på de ulike kontantstrømmene og hvilken belastning og slitasje de ulike metodene påførte breddeklubbene.

Inntektsstrømmene er stort sett like mellom de ulike breddelag selv om summene og beløpene varierer. Fordelen med en slik løsning er at de fleste klubber har de samme forventningene til hva og hvordan de kan tjene penger. Utfordringen er at de ulike klubbene arbeider mot de samme inntektskildene, mye av tiden. Noe som gir stor belastning på de inntektskildene som er variable, slik som dugnad, sponsorinntekter, salg av lodd og produkter samt kontingenter. De fleste klubbledere skulle gjerne vært i en situasjon hvor inntektene var mer stabile, jevnt økende og  forutsigbare. Det oppleves som de fleste er opptatt av miljøvennlighet, uten at de er klar over hvordan de forurenser. Når vi snakker om digitalt skifte, tenker de fleste på ulike former for videodømming og CRM systemer. Der lite fokus på hvordan de to siste momentene kan bidra til bedre inntjening.  

Vi har identifisert to ulike tjeneste/produkt leverandører for økte inntektsstrømmer til breddeidretten i fotball Norge. Det er først leverandørene som er grossister og agenter for ulike varer. Deretter er det ulike white label leverandører som distribuerer andre produsenter sine varer og tjenester. Det vi fant ut er at investeringer i driftsrelaterte eiendeler, er lønnsomme stort sett hver gang, fra økt varelager til bedre CRM systemer. Det at så mange små aktører overlever og konkurrerer tyder for oss på at næringen til dels er lite kapitalkrevende og dels preget av broget struktur. Med det menes; Det er lønnsomt å ha god CRM, det er lønnsomt med eiendeler, men det er fortsatt helt uproblematisk å konkurrere uten. Vi tror således at det er rom for 1-3 nye større aktører, slik at bransjen i sterkere grad kan konsolideres og skape mer stabile og forutsigbare løsninger for de ulike klubbene.

Med bakgrunn i innsamlet og analysert data utviklet vi produkter og tjenester, nødvendige arbeidsdokumenter og identifisert et optimalt “lag” av prosjekteiere for å imøtekomme de behovene næringen selv definerte. Se prosjektets hjemmeside her