Mangelfull etterlevelse av leiekontraktens forskjellige bestemmelser kan fort påføre utleier et ikke ubetydelig tap. Det kan knytte seg til tapt husleie, mangelfullt vedlikehold, tapt mulighet til å føre fradrag for merverdiavgift, og tapt markedsverdi på lokalene. Les mer her